Czy projekt przebudowy przedszkola wyznaczy standardy dla centrum?

Pracownia Usług Projektowych UTEX z Gliwic opracuje na zlecenie Urzędu Gminy Wyry dokumentację projektowo-kosztorysową w celu realizacji – w niedalekiej przyszłości – przebudowy budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni oraz sporządzi inwentaryzację budowlaną dla sąsiedniego budynku poczty w centrum Gostyni. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy opublikowano dziś na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyry1. Zwycięzca na realizację zleconych zadań ma czas do kwietnia 2016 roku2.

Najpierw modernizacja przedszkola…
O przebudowie przedszkola mówiło się od dawna. Przymiarki do kompleksowej modernizacji przedszkola musiały więc w końcu nabrać tempa, raz ze względu na pogarszający się stan techniczny obiektu, a dwa przez wzgląd na brak miejsca w oddziałach. Pierwsza wiążąca zapowiedź w temacie modernizacji przedszkola padła 10 grudnia 2013 roku podczas spotkania władz gminy z mieszkańcami Gostyni. Przedstawiciele Urzędu Gminy Wyry zapowiedzieli wtedy, że w kolejnym roku ogłoszą przetarg na projekt przebudowy. Ostatecznie w 2014 roku zlecono ekspertyzę techniczną pod kątem przydatności do nadbudowy. Specjaliści po zakończeniu prac wskazali, że w przypadku nadbudowy istniałaby konieczność wzmocnienia słupów niosących stropy, w związku z czym zasugerowali, by przebudowa polegała na rozbudowie a nie nadbudowie3. W tym samym roku, biorąc pod uwagę wnioski specjalistów, gmina zdecydowała się na rozbudowę przedszkola o dodatkowy budynek, a następnie zleciła opracowanie koncepcji nowego budynku wraz z łącznikiem. Koncepcja była aktualna tylko do pewnego momentu. W sierpniu 2015 roku udało się nam dowiedzieć, że wniosek o dofinansowanie rozbudowy przedszkola w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) został rozpatrzony negatywnie. Na znaczeniu stracił argument o konieczności rozbudowy ze względu na brak miejsc w przedszkolu – to za sprawą planów budowy niepublicznego przedszkola i żłobka przy ul. Pszczyńskiej, a później także planów uruchomienia niepublicznego przedszkola przy ul. Drzymały. Władze gminy świadome nowej sytuacji, ostatecznie zdecydowały jedynie o przebudowie w ramach dotychczasowej bryły wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem otoczenia przedszkola – stąd też nazwa zadania zawarta w tytule przetargu (ogłoszony dnia 9 października 2015 roku):

Przetarg nieograniczony pn.:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a wraz z termomodernizacją budynku i zagospodarowaniem terenu, oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę, pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.
2. Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej dla budynku komunalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370.

…później remont budynku poczty
Jak można przeczytać w tytule przetargu, wyłoniona firma zajmie się też inwentaryzacją budynku poczty przy ul. Pszczyńskiej 370, na podstawie której w przyszłości zostanie podjęta decyzja o kształcie modernizacji tego budynku. Pierwsza znana nam wzmianka o planach zajęcia się budynkiem poczty, który bezpośrednio sąsiaduje z przedszkolem i jest z nim połączony m.in. instalacją grzewczą, padła podczas tegorocznego spotkania władz gminy z mieszkańcami w dniu 5 października 2015 roku. Jak wynika z podanej wtedy zapowiedzi, po zakończeniu prac przy przedszkolu, gmina zajmie się budynkiem poczty, w którym obecnie mieści się świetlica dla dzieci oraz oddział banku. Budynek miałby nie tylko zmienić oblicze, ale przede wszystkim uniezależnić się od przedszkola poprzez m.in. odrębną instalację grzewczą.

Jak zmieni się centrum?
Działania mające na celu przebudowę przedszkola, a w późniejszym okresie również budynku poczty są z niemal każdego punktu widzenia uzasadnione. Dość powiedzieć, że od czasu oddania do użytku w 1987 roku, budynki nie były objęte kompleksowym remontem. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku bratniego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, który został oddany do użytku nieco później, bo w 1990 roku. Wszystkie trzy budynku – przedszkole, poczta i biblioteka – od ponad 25 lat tworzą wraz z budynkiem domu kultury (1966, rozbudowa w 1987) oraz budynkiem przychodni (1970) dość spójną zabudowę centrum, której od lat zazdroszczą Gostyni mieszkańcy ościennych miejscowości (również ze względu na jej funkcjonalność). Ten stan – wciąż widoczny – niesie pytanie o odbiór zabudowy centrum po przeprowadzeniu przebudowy – najpierw przedszkola, później poczty. W niedalekiej przyszłości może się okazać, że unowocześnione przedszkole będzie różnić się od modernizowanego budynku poczty, nie wspominając już o relacji z pochodzącym z tego samego okresu budynkiem biblioteki (bez remontu) oraz bryłami przychodni zdrowia i domu kultury (ten ostatni posiada dość rozbuchaną w formie koncepcję rozbudowy). Inwestor – czyli Gmina Wyry – nie odniósł się do naszego pytania o możliwość stworzenia wzoru kolorystyki elewacji na przykładzie przedszkola tak, aby w przyszłości podobnie modernizować inne budynki w centrum, zapewnił jednak, że projekt będzie na bieżąco konsultowany z firmą projektową. Istnieje więc jeszcze miejsce na apel o stworzenie wzorca dla reprezentatywnego centrum na miarę wieku, które nie będzie tylko zlepkiem wizji walczących o dominację w tej najważniejszej dla mieszkańców przestrzeni. PF

Budynek przedszkola na zdjęciach z 11 października 2015 roku:

Budynek przedszkola na zdjęciach z 6 lipca 2011 roku:

Pytania skierowane do Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w dn. 11 października 2015 roku wraz z odpowiedziami:

1. Czy istnieje wstępna koncepcja przebudowy budynku przedszkola, według której wykonawca będzie tworzył projekt? Jeśli tak, to czy jest ona dostępna do wglądu? To ważne zwłaszcza w kontekście rozbudowy przedszkola po rezygnacji z nadbudowy budynku o jedną kondygnację.

Gmina posiada „Koncepcję rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a”, sporządzoną przez biuro projektowe w październiku 2014r. Ze względu na zaistniałą w ostatnim czasie sytuację w zakresie budowy Niepublicznych Przedszkoli w Gostyni oraz poczynione w tym temacie rozmowy z dyr. Przedszkola, p. Wójt oraz Radnymi, planowana inwestycja będzie polegała wyłącznie na przebudowie istniejącego budynku Przedszkola (bez rozbudowy o nowe pomieszczenia). W związku z powyższym sporządzona Koncepcja jest nieaktualna i nie może stanowić podstawy do sporządzenia dokumentacji.

2. Jakie są oczekiwania Urzędu Gminy Wyry względem projektu budowlanego (np. dotyczące elewacji, pokrycia dachowego, rozmieszczenia oddziałów w dobudowanym skrzydle, zagospodarowania dziedzińca)?

Dnia 9.10.2015r. Gmina ogłosiła przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a wraz z termomodernizacją budynku i zagospodarowaniem terenu”.

3. Czy rozważali Państwo – z uwagi na lokalizację i plany remontu budynku poczty (Pszczyńska 370) – stworzenie przy okazji modernizacji przedszkola, wzorcowego projektu elewacji tak, by na jego podobiznę kształtować w przyszłości elewacje sąsiednich budynków komunalnych w celu zachowania spójnego odbioru zabudowy?

Dla budynku komunalnego zlokalizowanego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370 będzie w pierwszej kolejności sporządzona pełna inwentaryzacja, ocena stanu technicznego budynku i audyt energetyczny. Dopiero na podstawie tych dokumentów Gmina zleci opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie zawierała również rodzaj i kolorystykę elewacji budynku.

4. W jaki sposób będzie przebiegał proces tworzenia projektu po wyłonieniu wykonawcy? Czy na kolejnych etapach projekt będzie konsultowany z zamawiającym? Jeśli tak, to czy mieszkańcy mogą ubiegać się o bieżącą informacje w tym zakresie?

Zgodnie z załączonym do przetargu wzorem umowy (par.3 ust.7) Projektant jest zobowiązany na bieżąco konsultować prace projektowe z Zamawiającym oraz Użytkownikiem na spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

Gminne Przedszkole w Gostyni

Gminne Przedszkole w Gostyi

Centrum Gostyni

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl