Spółka Egis Poland przekazała odpowiedzi na pytania zadane poprzez czat

40. Czy szacunek kosztów (w oparciu o poziom cen z 2017 r.) który został wykonany na podstawie szacowania kosztów wynikających ze studium wykonalności kolei dużych prędkości oraz benchmarku kosztów analogicznych budowli dworcowych, przy obecnej inflacji i wzroście kosztów pracy, a także cen materiałów budowlanych jest realny?

Zadaniem obecnie realizowanego Studium jest m.in. określenie wszystkich szacowanych kosztów związanych z realizacją planowanej inwestycji.

41. W jaki sposób, skąd dostarczana będzie energia zasilająca planowane linie?

Z uwagi na przyjęty system zasilania trakcji 2×25 kV podstacje trakcyjne będą zasilane z rozdzielni systemowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

42. W jaki sposób oszacowano ryzyko poprowadzenia linii w miejscach, które historycznie były eksploatowane górniczo, a dokumenty o ile są, nie są wiarygodne?

W czasie wykonywania Studium STEŚ wykorzystywano informacje na temat złóż i ich eksploatacji górniczej pozyskane z wiarygodnych źródeł, takich jak np. archiwów Wyższego Urzędu Górniczego, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz spółek węglowych i innych, wiarygodnych instytucji jak np. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Unikano projektowania wariantów na terenach, na których urzędy wskazywały występowanie lub możliwość występowania wpływów górniczych. W ten sposób ograniczono do minimum ryzyko powstawania awarii przyszłej infrastruktury projektowanej linii kolejowej.

Ponadto w ramach STEŚ wykonane zostaną badania geologiczne i geotechniczne, weryfikujące przyjete założenia.

43. Czy wywłaszczenia planowane są w granicach maksymalnego buforu?

Granice planowanych wywłaszczeń określone zostaną dopiero w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, po uzyskanej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

44. Czy można udostępnić przebiegi tras jakie są prezentowane w plikach klm (kmz), tak aby szło sobie zobaczyć w Google Earth w przebiegu np wysokości itd?

Tak. Planujemy takie udostępnienie za pośrednictwem strony internetowej CPK.

45. Czy przeprowadzono rzetelną analizę kosztów i korzyści zarówno tych ekonomicznych, jak i społecznych, jakie ma przynieść budowa największego lotniska w naszym kraju? Szczególnie w sytuacji załamania na rynku lotów pasażerskich z powodu pandemii.

Prowadzony dialog społeczny nie dotyczy budowy lotniska.

46. W jakim zakresie obsługa kolejowa dotyczy gminy Wyry?

Wykonawca w toku konsultacji społecznych jest gotowy do rozpatrzenia lokalizacji dodatkowego przystanku osobowego na terenie gminy Wyry.

47. Gdzie w gminie Wyry planowany jest przystanek kolejowy?

W chwili obecnej nie prezentujemy takiego przystanku natomiast, Wykonawca w toku konsultacji społecznych jest gotowy do rozpatrzenia lokalizacji dodatkowego przystanku osobowego na terenie gminy Wyry.

48. Czy to linia także do celów CARGO?

Linia Kolejowa przewidziana jest również do prowadzenia ruchu pociągów tzw. intermodalnych (lekkich składów towarowych, kontenerowych). Na najbardziej obciążonych odcinkach pomiędzy Orzeszem a Katowicami obsługa ruchu towarowego nie jest przewidywana.

49. Dla ścisłości: proszę powiedzieć czy jest to spotkanie informacyjne czy informacyjno – konsultacyjne. Czy zamierzacie w ogóle Państwo wziąć pod uwagę zdanie samorządu i mieszkańców?

Spotkania zdalne (na platformie Teems i Youtube) są to spotkania informacyjne. Prezentujemy na nich warianty linii kolejowej, odpowiadamy na pytania zainteresowanych i zbieramy pytania osób zainteresowanych. Postaramy się również odpowiedzieć na wszystkie pytania. Planujemy również spotkania konsultacyjne na miejscu na terenie oddziaływania linii kolejowej.

50. Jak wyglądać będą odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, którzy nie będą wywłaszczeni, a znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie; czy ich nieruchomości stracą na wartości?

Tę kwestię reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji, m.in. trasy komunikacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. W ramach powyższego wprowadzane są środki odszkodowawcze.

51. Czy Koleje Dużych Prędkości będą obsługiwały połączenia lokalne i regionalne?

Linia Kolejowa Katowice – Ostrawa jest planowana dla ruchu pociągów zarówno z prędkościami do 250 km/h ale również dla ruchu lokalnego i regionalnego. Planowana infrastruktura będzie dawała możliwość połączania tych dwóch typów połączeń.

52. A dlaczego nie możemy wykorzystać istniejącej infrastruktury?

Geometria planowanej linii kolejowej umożliwia poruszanie się pociągów z prędkościami do 250 km/h. Istniejące linie kolejowe mają dużo niższe parametry. Doprowadzenie tych istniejących linii kolejowych do podobnych parametrów wiązało by się również z procesem przeprojektowania tych linii i dużo większych zajętości terenu niż dotychczasowa zajętość terenów pod istniejące linie kolejowe.

53. Ile osób z Katowic podróżuje do Ostrawy?

Projekt linii Katowice – Ostrawa odpowiada nie tylko na zapotrzebowanie na szybkie połączenia z zagranicą, ale również przede wszystkim na potrzebę połączeń miast takich jak: Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory, Jastrzębie-Zdrój z Katowicami. Prowadząc analizy na etapie II zebrano dane odnośnie przemieszczania pasażerów kolei w ruchu lokalnym regionalnym i ponadlokalnych w tym również transgranicznym. Pozyskane dane z macierzy biletowych, analiza przemieszczeń oraz generalne pomiary ruchu na drogach dają podstawę do wniosków odnośnie liczby mieszkańców i ich transportowych preferencji.

54. Czy słyszeliście Państwo o budowanej szybkiej kolei Centralnej Magistrali Kolejowej? Zbudowano kawałek i dalszego rozwoju nie ma. Dlaczego nie rozwija się tamtego projektu?

Tak, słyszeliśmy. Projekt realizowany przez innego Inwestora i podlega dalszemu rozwojowi.

55. Co zmieni dla mieszkańców etap drugi, skoro uwagi z etapu pierwszego nie zostały wzięte pod uwagę?

Prowadzona przez Spółkę kampania (spotkania, wieloetapowe konsultacje, dedykowane strony internetowe), polegająca na informowaniu społeczeństwa o pracach nad dokumentacją studialną i projektową od najwcześniejszych etapów procesu inwestycyjnego (tj. znacznie wcześniej niż jest to wymagane prawem) ma na celu zapoznanie z jej wynikami jak najszerszej grupy interesariuszy. Natomiast poziom szczegółowości i kanały dystrybucji materiałów odpowiadają obecnemu etapowi przygotowania inwestycji. W miarę postępu stopnia zaawansowania prac materiały będą doprecyzowywane, a sposób przekazywania informacji będzie migrował w kierunku bardziej spersonalizowanego doprecyzowywania.

Dotychczasowa polityka informacyjna Spółki zapewnia zatem dostęp do najbardziej aktualnych i rzetelnych danych w czasie rzeczywistym szerokiemu gronu odbiorców.

56. To dlaczego odrzuca się wskazania wypracowane przez powiat mikołowski?

Wariant mikołowski nie podlega dalszemu rozpatrywaniu ze względu na poniższe:

  • Wariant przebiega przez dzielnicę Tych Wilkowyje – negatywna opinia samorządu Miasta Tychy;
  • Wariant przechodzi przez orientacyjną lokalizację zbiornika Gostyń;
  • Wariant przecina Lasy Kobiórskie, w których zlokalizowane są korytarze ekologiczne; wariant przebiega wzdłuż (wewnątrz) korytarzy;
  • Wariant przebiega z dala od miejscowości, w związku z czym nie ma dodatkowego potencjału przewozowego.

57. Dlaczego nie modernizujecie aktualnych ciągów kolejowych?

Geometria planowanej linii kolejowej umożliwia poruszanie się pociągów z prędkościami do 250 km/h. Istniejące linie kolejowe mają dużo niższe parametry. Doprowadzenie tych istniejących linii kolejowych do podobnych parametrów wiązało by się również z procesem przeprojektowania tych linii i dużo większych zajętości terenu niż dotychczasowa zajętość terenów pod istniejące linie kolejowe.

58. Jeśli to nie jest tylko dla szybkiej kolei, to jak połączycie techniczne zasilanie na jednej linii nową linią i równocześnie starymi liniami?

Ta sytuacja, kiedy są dwa napięcia jest częsta, jeśli chodzi kraje Europy. Do dyspozycji jest tabor dwusytemowy.

Linia KDP będzie zasilana napięciem 2x 25 KV i te rozwiązania pozwalają na osiągniecie bardzo dobrych parametrów zarówno przyspieszania jak i prędkościowych, ale one również powodują, że na połączeniu z liniami istniejącymi, które w Polsce są zasilane prądem stałym 3 KV wymagają specjalnych odcinków torowych, na których ta zmiana nastąpi.

59. Proszę PODAĆ NAJWAŻNIEJSZĄ INFORMACJĘ! jak krok po kroku, będzie wyglądało wysiedlenie właściciela budynku z jego WŁASNEGO DOMU? podkreślam krok po kroku, kiedy i ile i na jakiej podstawie wyślą Państwo na konto kwotę odszkodowania i co planują Państwo zrobić z ludźmi co TRAFIĄ NA ULICĘ? bo nie zdążą wybudować nowego domu?!

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że obecnie rozważane są różne warianty przebiegu inwestycji, z których do dalszych prac zostanie wybrany wyłącznie jeden, tzw. wariant inwestorski.

W oparciu o wspomniany wariant inwestorski zostaną określone nieruchomości, których przejęcie będzie niezbędne do zrealizowania inwestycji. Spółka będzie dążyć nie tylko do zagwarantowania mieszkańcom możliwie najkorzystniejszych warunków przejęcia nieruchomości ale również jak najwcześniejszego poinformowania ich o planach w tym zakresie – z uwzględnieniem kompleksowego przedstawienia przebiegu całego procesu (wobec mieszkańców, których dotyczy). Niemniej, w sytuacji braku akceptacji propozycji i rozwiązań Spółki zastosowanie mają przepisy:

a) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl