Spółka Egis Poland przekazała odpowiedzi na pytania zadane poprzez czat

Projektant studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla nowej linii kolejowej nr 170 Katowice-Ostrawa przekazał do Urzędu Gminy Wyry plik z odpowiedziami na pytania mieszkańców, które zadane zostały podczas I etapu konsultacji w trybie online poprzez czat. Część odpowiedzi rozwija kwestie podjęte podczas spotkania.

Firma Egis Polska przygotowała zestawienie składające się z 267 pytań i odpowiedzi na pytania wniesione przez uczestników konsultacji społecznych, które na terenie centralnej i południowej cześć województwa śląskiego prowadzone były w lutym br. w trybie zdalnym. Duża ich część, pytania od 1 do 80, to odpowiedzi na pytania zadane przez mieszkańców Gostyni i Wyr podczas spotkania w dniu 10 lutego br.

Z wszystkimi odpowiedziami można zapoznać się pobierając plik PDF, a odpowiedzi dotyczące gminy Wyry zostały załączone poniżej (i na kolejnych stronach).

Dokument przegotowała Weronika Hermańska z firmy Egis Polska. Całość została udostępniona przez Urzęd Gminy Wyry w dniu 25 marca1.

1. Jakie korzyści przyniesie dla gminy Wyry nowa linia kolejowa?

Korzyściami, poza kwestią budowy nowej linii kolejowej, poprawą dostępności do przewozów regionalnych dzięki budowie stacji w nowych lokalizacjach, bardzo dobrej komunikacji z dostępem do szybkiej kolei z połączeniem całego kraju, jest szereg możliwych rozwiązań w zakresie dróg, przejść pieszo-rowerowych, parkingów, infrastruktury odnowieniowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, ścieżek rowerowych. Szczegóły będą omawiane dla wariantu inwestorskiego na etapie opracowania Koncepcji Programowo Przestrzennej oraz procedowania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Jaki jest koszt budowy 1 km nowej linii kolejowej?

Szacowany koszt 1 km linii kolejowej wynosi 40 – 60 milionów PLN/1km dwutorowej linii kolejowej KDP.

3. Ile pociągów będzie przejeżdżać w ciągu doby między Katowicami a Ostrawą?

W ramach prowadzonego STEŚ Wykonawca planuje i prognozuje jak będzie wyglądał ruch pociągów na projektowanej linii kolejowej jak również zakłada potencjalny rozkład jazdy. W ramach działań Wykonawcy przygotowano przyszły możliwy rozkład jazdy pociągów na projektowanej linii. Wynika z niego iż na najbardziej obciążonym ruchem pociągów odcinku tej linii w ciągu doby będzie ok. 36 par pociągów dalekobieżnych oraz ok. 32 par pociągów regionalnych.

4. Który wariant linii jest preferowany?

Na tym etapie realizacji STEŚ (II etap) nie można wskazać wariantu preferowanego. Analizy (aspekty Techniczne, Ekonomiczne, Środowiskowe) wykonane przez Wykonawcę STEŚ w ramach III Etapu wskażą wariant inwestorski.

5. Na trasie przez gminę występuje kolizja z siedliskami ptaków. Co teraz?

Realizowana inwentaryzacja przyrodnicza identyfikuje siedliska ptaków. Działania ochronne zostaną określone na etapie opracowania Raportu oddziaływania na środowisko.

6. Jakie uwagi wzięliście pod uwagę po konsultacjach z gminą Wyry? Czy uwagi samorządowców spowodowały jakieś zmiany?

Analiza uwag zostanie zakończona po zebraniu uwag wszystkich gmin, mieszkańców, firm oraz instytucji.

7. Czy wariant przez Gostyń bierze pod uwagę planowaną budowę zbiornika retencyjnego przez Wody Polskie i ewentualnej cofki w czasie wysokiego stanu wody?

Wykonawca i Zamawiający są w stałym kontakcie z Wodami Polskimi. Inwestor Wody Polskie jest na etapie przygotowania koncepcji owego zbiornika.

8. Czy uwzględnili Państwo przebieg Kanału Śląskiego, planowanego do realizacji przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej?

Wykonawca prowadzi równoległe konsultacje ze wszystkimi interesariuszami branżowymi w tym Wodami Polskimi. Uwzględniając zaawansowanie prac na różnych inwestycjach infrastrukturalnych w regionie, na bieżąco wprowadza korekty w przyjętych do realizacji wariantach tak aby uwzględnić przyszłe zamierzenia inwestycyjne w regionie.

9. Czy wzięli Państwo pod uwagę trasę autostrady A4-bis, zaproponowaną do realizacji przez samorząd województwa śląskiego?

Wykonawca prowadzi równoległe konsultacje ze wszystkimi interesariuszami branżowymi w tym z GDDKiA. Uwzględniając zaawansowanie prac na różnych inwestycjach infrastrukturalnych w regionie, na bieżąco wprowadza korekty w przyjętych do realizacji wariantach tak aby uwzględnić przyszłe zamierzenia inwestycyjne w regionie.

10. Jak zamierzacie wycenić szkody dla mieszkańców danych gmin, miejscowości? Stare budynki? Nowe budynki? Utrata wartości dla budynków już powstałych?

Wycena nieruchomości na cele określenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości lub ich części będzie dokonywana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (m.in. art. 9y) oraz przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

11. Na jaką prędkość jest projektowany odcinek Katowice – Ostrawa?

Według założeń CPK linia kolejowa dużych prędkości Katowice -Granica Państwa – Ostrawa jest projektowana do prędkości 250 km/h.

12. Jakie kryteria obowiązują przy wyborze wariantu?

Wariant inwestorski zostanie wybrany na podstawie analizy kosztów i korzyści, analizy wielokryterialnej. Analiza obejmuje m.in. kryteria ekonomiczno – finansowe, techniczne, środowiskowe, społeczne

13. Proszę o wskazanie, gdzie znajdę opinię, która analizuje propozycję alternatywnego przebiegu trasy zaproponowaną przez gminy i miasta Powiatu Mikołowskiego na początku 2021 r.

Wariant mikołowski nie podlega dalszemu rozpatrywaniu ze względu na poniższe:

 • Wariant przebiega przez dzielnicę Tych Wilkowyje – negatywna opinia samorządu Miasta Tychy;
 • Wariant przechodzi przez orientacyjną lokalizację zbiornika Gostyń;
 • Wariant przecina Lasy Kobiórskie, w których zlokalizowane są korytarze ekologiczne; wariant przebiega wzdłuż (wewnątrz) korytarzy;
 • Wariant przebiega z dala od miejscowości, w związku z czym nie ma dodatkowego potencjału przewozowego

14. Proszę o wskazanie konkretnej daty konsultacji na żywo z udziałem mieszkańców Wyr i Gostyni.

Spotkania odbędą się w pierwszej połowie kwietnia 2022 r.

15. Dlaczego Państwo odrzucili wariant przebiegu trasy zaproponowany przez wszystkie gminy powiatu mikołowskiego?

Wariant mikołowski nie podlega dalszemu rozpatrywaniu ze względu na poniższe:

 • Wariant przebiega przez dzielnicę Tych Wilkowyje – negatywna opinia samorządu Miasta Tychy;
 • Wariant przechodzi przez orientacyjną lokalizację zbiornika Gostyń;
 • Wariant przecina Lasy Kobiórskie, w których zlokalizowane są korytarze ekologiczne; wariant przebiega wzdłuż (wewnątrz) korytarzy;
 • Wariant przebiega z dala od miejscowości, w związku z czym nie ma dodatkowego potencjału przewozowego

16. Jakie argumenty przemawiają przeciwko temu wariantowi?

Wariant mikołowski nie podlega dalszemu rozpatrywaniu ze względu na poniższe:

 • Wariant przebiega przez dzielnicę Tych Wilkowyje – negatywna opinia samorządu Miasta Tychy;
 • Wariant przechodzi przez orientacyjną lokalizację zbiornika Gostyń;
 • Wariant przecina Lasy Kobiórskie, w których zlokalizowane są korytarze ekologiczne; wariant przebiega wzdłuż (wewnątrz) korytarzy;
 • Wariant przebiega z dala od miejscowości, w związku z czym nie ma dodatkowego potencjału przewozowego

17. Jeśli zaproponowany wariant był zgłoszony za późno, w jakim terminie należało go zgłosić, aby był wzięty pod uwagę?

Zaproponowany wariant był wzięty pod uwagę. Nie został uwzględniony do dalszych analiz ze względu na jego krytyczny przebieg.

18. Czy przewidują Państwo powrót do tego wariantu w celu przekonania do Państwa projektu mieszkańców gminy Wyry i powiatu mikołowskiego?

CPK nie przewiduje powrotu do tego wariantu.

19. Czy wytyczone linie kolejowe oraz bufory (linia przerywana) ochronne przedstawione nam na mapach są ostateczne? Jeśli nie, proszę podać, co ile mogą być przesunięte? Czy wszystkie nieruchomości w obszarze buforu będą wywłaszczone?

Zarówno proponowane osie torów wariantów jak i maksymalne bufory inwestycyjne, mogą zmienić swój przebieg. W toku konsultacji zbierane dane wpływają na potencjalne zmiany tras. Dodatkowo Wykonawca po analizie uwag wszystkich interesariuszy wprowadza wariantowanie techniczne, czyli zastosowanie różnych rozwiązań inżynieryjnych które wpływają na zajętość terenu pod przyszłą linię kolejową. Dopiero na etapie decyzji lokalizacyjnej, gdy już będzie znany przebieg linii kolejowej zostaną zaprojektowane docelowe rozwiązania techniczne przebiegu trasy i wtedy będzie znana dokladna zajętość terenu pod linię kolejową. Decyzja lokalizacyjna wskaże obszar podlegający przejęciu na rzecz Skarbu Państwa pod inwestycję.

Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl