Spółka Egis Poland przekazała odpowiedzi na pytania zadane poprzez czat

60. Jak oddziałuje przejeżdżający pociąg na budynki mieszkalne w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych linii? Jaki hałas generuje oraz czy wytwarza drgania?

Wykonawca STEŚ w Etapie II wykonuje przegląd terenów podlegających ochronie akustycznej na podstawie MPZP. Natomiast tam gdzie nie ma uchwalonego MPZP analizujemy aktualne, faktyczne zagospodarowanie terenu i wystąpimy do gminy z potwierdzeniem kwalifikacji akustycznej terenów nie posiadających MPZP. Na tej podstawie wyznaczamy zakres obszarowy terenów/działek, które potencjalnie mogą w przyszłości wymagać ochrony przed ponadnormatywnym działaniem akustycznym (np. ekrany).

Precyzyjna analiza emisji hałasu będzie przeprowadzona na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej i na tym etapie Organ wyda stosowne zalecenia odnośnie ekranów akustycznych i innych urządzeń eliminujących emisję hałasu do otoczenia.

61. Jakie są procedury w przypadku nieruchomości obciążonych hipoteką gdzie wartość odszkodowania jest taka sama lub mniejsza niż wartość kredytu do spłaty (częsta sytuacja w przypadku kredytów frankowych)?

Podstawowym pytaniem jest jaka zostanie określona wysokość odszkodowania. Odszkodowanie będzie określone na dzień wydania decyzji lokalizacyjnej, będzie odnosiło się do wartości rynkowej. Zakładamy, że wartość będzie równa lub wyższa wysokości kredytu. Sytuacja każdego kredytobiorcy jest bardzo indywidualna i nie da się odpowiedzieć bez szczegółowej analizy konkretnego przypadku. Należy założyć, że wszystkie tego typu sytuacje muszą być zaopiekowanie przez Inwestora w zakresie różnych rozwiązań zabezpieczających interes społeczny.

62. Jak to zamierzenie inwestycyjne ma się do niedawno uchwalonego Planu Zagospodarowania miejscowości Gostyń, mając na uwadze to że Plan Zagospodarowania jest PRAWEM MIEJSCOWYM. Czy inwestor składał wnioski do tego planu na etapie jego opracowania?

Przygotowywana inwestycja wynika z ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, która jest aktem nadrzędnym w stosunku do Prawa Miejscowego.

63. Czy jeżeli zmieni się władza i polityczna decyzja określi, że realizujemy CPK wtedy wszystko się kończy?

Spółka Centralny Port Komunikacyjny nie czuje się adresatem przedmiotowego pytania.

64. Czy są przewidziane jakieś preferencje, Tarcze, dla osób, które będą wywłaszczane – ulgi budowlane, ulgi w spłacie kredytu?

Na obecnym etapie nie są znane regulacje prawne w tym zakresie.

65. Czy jest możliwość przesunięcia o parę metrów bufor ponieważ zabiera mi kawałek działki?

Zarówno proponowane osie torów wariantów jak i maksymalne bufory inwestycyjne, mogą zmienić swój przebieg. W toku konsultacji zbierane dane wpływają na potencjalne zmiany tras. Dodatkowo Wykonawca po analizie uwag wszystkich interesariuszy wprowadza wariantowanie techniczne, czyli zastosowanie różnych rozwiązań inżynieryjnych które wpływają na zajętość terenu pod przyszłą linię kolejową. Dopiero na etapie decyzji lokalizacyjnej, gdy już będzie znany przebieg linii kolejowej zostaną zaprojektowane docelowe rozwiązania techniczne przebiegu trasy i wtedy będzie znana szerokość zajętości pod linię kolejową.

66. Co jeżeli ktoś nie zgodzi się dobrowolnie ani na wywłaszczenie związanego z inwestycja?

Przede wszystkim należy podkreślić, że Spółka będzie dążyć do zagwarantowania mieszkańcom możliwie najkorzystniejszych warunków, z uwzględnieniem sytuacji rynkowej. Niemniej, w sytuacji braku akceptacji propozycji i rozwiązań Spółki zastosowanie mają przepisy:

d) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
e) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
f) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

67. W jakim pasie od osi linii kolejowej konieczne są wyburzenia?

Zabudowania mogą znajdować się w odległości 10 m od granicy pasa kolejowego. W tym przypadku granicą pasa będzie albo ogrodzenie albo z drugiej strony krawędź drogi, jeżeli to będzie krawędź wewnętrzna, tak stanowią przepisy.

68. A jakie są normy oddziaływania sieci zasilającej? Wpływ fal elektromagnetycznych?

Planowana trakcja pociągów w systemie 2x25kV (25 kilowoltów) prądu przemiennego (AC) jest w Polsce niestosowana dotychczas, ale jest używana dość powszechnie na świecie i w Europie od dziesiątek lat bez ujmy dla pasażerów pociągów i dla mieszkańców wzdłuż linii kolejowej. System ten jest używany przez koleje indyjskie, koleje rosyjskie, włoskie koleje dużych prędkości, brytyjskie szybkie linie kolejowe (większość głównych linii West Coast Main Line i Crossrail), przy czym niektóre części starszych linii są stopniowo przekształcane, Linie francuskie (linie TGV i kilka innych linii), większość hiszpańskich linii KDP, Amtrak (USA) oraz niektóre linie fińskie i węgierskie. Obecnie również Rail Baltica łącząca Polskę z krajami nadbałtyckimi, na północ od granicy polsko-litewskiej jest projektowana w tym systemie.

Z punktu widzenia emisji pól elektromagnetycznych pole elektryczne w sąsiedztwie tej linii w miejscach dostępnych dla ludności (poza wygrodzeniem linii kolejowej) jest porównywalne do pól występujących na liniach średniego napięcia (15 kV) stosowanych powszechnie w Polsce oraz do pól występujących przy linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN), które są powszechnie zainstalowane od lat ‘60 wzdłuż zelektryfikowanych linii kolejowych na sieci PKP PLK.

Moce przenoszone przez ten system linii zasilających są większe, choć porównywalne z mocami przenoszonymi przez linie zasilania trakcji konwencjonalnej (tzw. fidery i przewody powrotne), które od lat przebiegają wzdłuż zelektryfikowanych linii kolejowych. Natomiast przewodzony jest znacznie mniejszy prąd, dlatego natężenie pola magnetycznego jest również mniejsze.

Podstacje trakcyjne nowego systemu będą zlokalizowane znacznie rzadziej niż w aktualnym systemie (co np. 80 km zamiast aktualnie ok. 15-20 km), dlatego liczba podstacji oraz linii najwyższych napięć zasilających te podstacje będzie mniejsza. Z tego powodu mniej będzie również linii, które są niezbędne do zasilania podstacji.

Nie stwierdzono ujemnego wpływu na florę – pod liniami wysokiego napięcia często hodowane są świerki na choinki. Wpływ promieniowania na faunę i ludzi jest również ograniczony ze względu na fakt separacji (wygrodzenia) pasa kolejowego od otoczenia. Natężenie promieniowania elektromagnetycznego bezpośrednio pod przewodami systemu zasilania 2×25 kV AC 50Hz nie przekracza poziomów dopuszczalnych dla ludności i pracowników w odległości kilku metrów od przewodu, (również na wysokości człowieka).

Przy poziomie średniego napięcia 25 kV nie występuje zjawisko ulotu (słyszalnego hałasu) jak w przypadku linii wysokich i najwyższych napięć (>=100 kV), nie ma więc ujemnych oddziaływań akustycznych.

69. Ile czasu wcześniej otrzymamy informację, jeżeli już zostanie zaakceptowana trasa kolei, na możliwość kupna nowego domu?

Aktem określającym nieruchomości lub ich części, które zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod budowę linii kolejowej będzie decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa zawiadomienia dotyczące toczącego się postępowania (wszczęcie postępowania, zebranie dowodów, wydanie decyzji) będą przesyłane właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości tj. ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym strony zawiadamia się w formie publicznego obwieszczenia wywieszanego m.in. w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz stronie BIP tego urzędu.

Podkreślić należy, że z punktu widzenia opisanego procesu istotną sprawą jest zadbanie o aktualizację danych w ewidencji gruntów i budynków oraz o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

70. Dlaczego bardziej brane są uwagi kopalń, które kończą swoją działalność, a nie mieszkańców, którzy będą żyć z tą „wartością dodaną” w postaci kolei?

Pytanie zawiera nieprawdziwą tezę, ponieważ:

– nie wszystkie kopalnie w rozpatrywanym rejonie będą podlegały wygaszeniu (np JSW S.A.);
– szkody górnicze są parametrem krytycznym ze względu na bezpieczeństwo nowoprojektowanej linii;
– opinie mieszkańców i samorządów będą również brane pod uwagę na etapie oceny wariantów.

71. Kiedy ma zostać podjęta ostateczna, wiążąca decyzja co do wariantu trasy?

Wariant inwestorski będzie znany po zakończeniu analiz, co powinno nastąpić w III kwartale br.

72. Rozumiem, że po wpłacie odszkodowania do banku kredyt jest spłacony i zakończony. Co dalej ma zrobić taka osoba, która w tej chwili, przy tych stopach procentowych i przy polskiej walucie nie ma zdolności kredytowej, aby zaciągnąć ponownie kredyt na zakup lub budowę domu?

Określenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość zostanie określone na podstawie operatu szacunkowego na dzień wydania decyzji lokalizacyjnej – plan na 2024 r. Zakładamy, że wartość będzie równa lub wyższa wysokości kredytu. Należy także podkreślić że każdy taki przypadek będzie zatem poddany szczegółowej analizie i w jej efekcie rozpatrywany indywidualnie – z uwzględnieniem określonych przepisami form rekompensaty i wsparcia. Sytuacja każdego kredytobiorcy jest bardzo indywidualna i nie da się odpowiedzieć bez szczegółowej analizy konkretnego przypadku.

Spółka będzie dążyć do zagwarantowania mieszkańcom możliwie najkorzystniejszych warunków przejęcia nieruchomości.

73. A kiedy zostanie ogłoszony wybrany wariant?

Wariant inwestorski będzie znany po zakończeniu analiz, co powinno nastąpić w III kwartale br.

74. Jak wykonacie przekop dla Kanału śląskiego pod nasypem kolei?

Konkretne rozwiązania dotyczące Kanału Śląskiego zostaną zrealizowane w momencie, kiedy wykonawcy koncepcji Kanału śląskiego będą dysponować koncepcją, którą można funkcjonalnie połączyć z projektowaną linią kolejową.

75. Czy nie obawiacie się Państwo starych, niezinwentaryzowanych sztolni i chodników, których dużo pod gmina?

Wykonawca w ramach realizowanego STEŚ prowadzi między innymi badania geologiczne polegające na wykonaniu odwiertów w śladzie projektowanych wariantów i rozpoznaje warunki gruntowe do określonej głębokości. Analizujemy również dane historyczne i bazy danych Kopalń. Na tej podstawie zostały już zaproponowane trasowania wariantów. Jak również obecnie analizowane przebiegi planowane są z uwzględnieniem istniejących warunków gruntowych jak i obszarów tzw. dawnych płytkich wydobyć. Patrz odpowiedź powyżej na pytanie o „poprowadzenie linii w miejscach, które historycznie były eksploatowane górniczo”.

76. Czemu nie zmodernizować linii Ostrawa-Rybnik-Katowice?

Geometria planowanej linii kolejowej umożliwia poruszanie się pociągów z prędkościami do 250 km/h. Istniejące linie kolejowe mają dużo niższe parametry. Doprowadzenie tych istniejących linii kolejowych do podobnych parametrów wiązało by się również z procesem przeprojektowania tych linii i dużo większych zajętości terenu niż dotychczasowa zajętość terenów pod istniejące linie kolejowe.

77. Czy znany jest szacunkowy koszt linii Katowice-Ostrawa?

Szacunkowy koszt zostanie określony w ostatnim etapie Studium.

78. W jaki sposób na mapach CPK są zaznaczone drogi, które zostaną zamknięte dla ruchu drogowe oraz jak drogi, które zostaną przebudowane ale ruch będzie odbywał się normalnie?

Na obecnym etapie prac nad STEŚ planowane są rozwiązania przebudowy dróg wojewódzkich i powiatowych w przecięciu z linią kolejową. W tym przypadku wspomniane drogi będą krzyżować się górą nad linią kolejową i będą prowadzone na obiektach inżynieryjnych (wiadukty drogowe). W przypadku dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się je przebudować „w śladzie” to znaczy w miejscu w którym są obecnie, oczywiście w miarę uzasadnionych możliwości technicznych. Przebudowa pozostałych dróg zostanie zaproponowana w sposób najbardziej korzystny

79. Dlaczego Spółka Egis nie chce wykorzystać istniejących linii kolejowych na których można poruszać się 120 km /h na odcinku Katowice-Bohumin linia 140?

Geometria planowanej linii kolejowej umożliwia poruszanie się pociągów z prędkościami do 250 km/h. Istniejące linie kolejowe mają dużo niższe parametry, co nie gwarantuje konkurencyjności projektu względem innych środków transportu. Ponadto doprowadzenie tych istniejących linii kolejowych do podobnych parametrów wiązało by się również z procesem przeprojektowania tych linii i dużo większych zajętości terenu niż dotychczasowa zajętość terenów pod istniejące linie kolejowe.

Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl