W szkole podstawowej i publicznym przedszkolu wznowiono część zajęć

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz najmłodsi uczniowie z klas I-III SP od poniedziałku 25 maja mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych organizowanych przez publiczne przedszkole i szkołę, o ile tylko zdecydują się na to ich rodzice. Z kolei dla najstarszych uczniów z klas VIII wprowadzono stacjonarne konsultacje z nauczycielami.

Obie gostyńskie publiczne placówki – Gminne Przedszkole w Gostyni oraz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni – przygotowywały się do tego momentu od dłuższego czasu, doposażając obiekty w niezbędne środki ochrony, konsultując organizację zajęć z odpowiednimi organami oraz opracowując szczegółowe procedury bezpieczeństwa. Nowe wytyczne zakładają między innymi, że do obu placówek uczęszczają tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, a pracownicy i inne osoby przebywające na ich terenie stosują środki ochrony i zachowują zalecany dystans.

Z dniem 25 maja 2020 roku wznawiamy zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których Rodzice złożyli wnioski i uzyskali potwierdzenie Dyrektora. Uruchomienie działalności Gminnego Przedszkola w Gostyni jest podyktowane udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Gminne Przedszkole w Gostyni

Szkoła od 25 maja 2020 r. prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas 1 – 3 i konsultacje dla uczniów klas 8.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni

Mimo częściowego otwarcia placówek i podjęcia przez nie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacji, zajęcia dydaktyczne dla wszystkich przedszkolaków i uczniów prowadzone są w dalszym ciągu wyłącznie w trybie zdalnym.


Gminne Przedszkole
Od 25 maja w przedszkolu obowiązuje nowy podział na grupy. Do każdej może teraz zostać przypisanych 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 14 dzieci. O przynależności dziecka do danej grupy decydują godziny pobytu w przedszkolu, które w odpowiedniej deklaracji wcześniej dokładnie określił rodzic. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by poszczególne grupy dzieci się ze sobą nie spotykały.

Z wszystkich sal zajęć usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, w tym m.in. pluszowe zabawki, puzzle kartonowe i dywany. Pozostałe przedmioty, takie jak przybory sportowe, są kierowane regularnie do dezynfekcji. Jednoczesne dziecko nie może przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. Sale podlegają wietrzeniu, regularnie dezynfekowane są m.in. wszystkie klamki, poręcze, włączniki i powierzchnie płaskie. Na terenie przedszkola wyznaczono i przygotowano izolatorium wyposażone w maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący i fartuchy ochronne. Ponadto z użytkowania całkowicie wyłączony jest plac zabaw.

Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców i ich opiekunów z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscach publicznych. W przebierali może jednocześnie przebywać taka liczba osób, przy której w tym pomieszczeniu możliwe jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy ludźmi. Rodzice są zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu na teren przedszkola, a dzieci, po przeprowadzeniu pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego, do umycia rąk tuż po wejściu na salę. Dyrekcja zaleca, by w dniach kiedy dziecko znów uczęszcza do przedszkola, rodzice codziennie prali noszone przez dzieci ubrania w temperaturze min. 60°C.


Szkoła Podstawowa
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III organizowane są w wyznaczonych salach w podziale na grupy liczące do 12 uczniów i prowadzone zgodnie z harmonogramem. W zajęciach biorą udział uczniowie, których obecność wcześniej zgłosili rodzice.

Konsultacje dla klas VIII są dobrowolne, a uczniowie uczestniczą w nich za zgodą rodziców. Celem konsultacji, jak określa to szczegółowo dyrekcja szkoły, jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowanie dotychczas przekazanego przez nauczycieli materiału, a także umożliwienie bezpośredniej rozmowy z konkretnym nauczycielem. Konsultacje mają również pozwolić uczniom na poprawę oceny klasyfikacji rocznej. W pierwszej kolejności stacjonarne konsultacje z nauczycielami są organizowane dla klas VIII pod kątem przedmiotów związanych z egzaminem końcowym, później pozostałych przedmiotów, a od 1 czerwca będą prowadzone również dla uczniów młodszych klas. Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie i w grupach, na podstawie określonych przez szkołę zasad.

Do szkoły wchodzą teraz wyłącznie uczniowie. Od progu poddawani są badaniu temperatury przy użyciu bezdotykowego termometru, a następnie zobowiązywani do dezynfekcji rąk. Uczniowie przychodzący na zajęcia i konsultacje kierują się do wyznaczonej sali pojedynczo, a po zakończeniu zajęć są odprowadzani do wyjścia w obecności nauczyciela. Rodzice mogą czekać na dzieci przed głównym wejściem.

Podczas pobytu w szkole uczniowie zajmują ławki pojedynczo, zachowując odległości min. 1,5 m od siebie. W trakcie zajęć mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów. Sale lekcyjne są wietrzone przynajmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie trwania zajęć. Podczas przerwy nauczyciele zwracają szczególną uwagę na zachowanie uczniów pod kątem zaostrzonych zasad sanitarnych.


Poza publicznymi placówkami w nowym reżimie sanitarnym już od 6 maja funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Troskliwe Misie” w Gostyni – więcej tutaj.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem – więcej tutaj.

Default image
AMS
mail[at]gostynslaska.pl
Zostaw komentarz