Jest szansa na dofinansowanie projektu boiska za szkołą

W dniu wczorajszym odbyło się czerwcowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady o godzinie 18:00 w Domu Kultury oficjalnie otworzył przewodniczący Komisji, pan radny Henryk Cyba. W obradach poza radnymi z naszej miejscowości, udział wzięła także Wójt Gminy Wyry.

W pierwszej kolejności radni sześcioma głosami „za” przyjęli planowany porządek obrad, a następnie jednogłośnie zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Zgodnie z wcześniej podjętym porządkiem obrad, radni zajęli się w pierwszej kolejności opiniowaniem projektów uchwał na XIX sesję Rady Gminy Wyry, która odbędzie się 28 czerwca. Treść większości projektów została podana jedynie do wiadomości radnych.

Pierwszy opiniowany przez Komisje projekt uchwały dotyczył przyjęcia zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2012 rok. W projekcie uchwały zaplanowano bowiem zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 tysięcy złotych, w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”. Potrzeba aktualizacji dokumentacji powstałej w 2005 roku jest podyktowana nową możliwością pozyskania dofinansowania z UE.

W czerwcu instytucja odpowiedzialna za konkurs, w wyniku którego projekt gostyńskiego boiska znalazł się na liście rezerwowej, zwróciła się zapytaniem, czy gmina podtrzymuje chęć otrzymania dofinansowania na to zadanie. Wójt Gminy Wyry 12 czerwca udzieliła odpowiedzi pozytywnej, wyrażając tym samym gotowość gminy do realizacji projektu, jeśli dofinansowanie faktycznie zostanie przyznane. W związku z podjęciem takiej decyzji pojawiła się jednak konieczność weryfikacji dokumentacji boiska sprzed siedmiu lat.

Na podstawie obecnie obowiązującej dokumentacji, całe przedsięwzięcie zamyka się w kwocie 2 mln 416 tys. 786 zł i 11 gr. W tym zawarte są wydatki kwalifikowane (2 mln 119 tys. 773 zł 59 gr) i niekwalifikowane – budowa zaplecza technicznego i infrastruktury towarzyszącej (297 tys. zł). W roku 2005 roku Gmina Wyry wystąpiła o 85% dofinansowania na realizację projektu tj. 1 mln 801-807 tys. zł, wobec czego wkład własny na tamten czas wynosił ok. 319 tysięcy złotych (15% kwoty). W ramach zadania na terenie za Zespołem Szkół w Gostyni o powierzchni ok. 1 hektara, miałoby powstać pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej, a także zaplecze techniczne z towarzyszącą infrastrukturą.

Aktualizacja dokumentacji za 20 tys. zł wiązać się będzie z weryfikacją kosztorysu zdania i kosmetyczną zmianą projektu zagospodarowania terenu. Zaplanowany w dotychczasowym projekcie osadnik bezodpływowy będzie zastąpiony przez przyłącze do kanalizacji sanitarnej, gdyż teren Zespołu Szkół w Gostyni zostanie podłączony do sieci w okresie wakacyjnym. Część zaplanowanych prac ziemnych została ponadto już wykonana.

W wariancie optymistycznym, gdyby dofinansowanie zostało przyznane, boisko za Zespołem Szkół mogłoby być gotowe do 2015 roku (perspektywa unijna na lata 2007-2013 zakłada możliwość realizacji projektu przez kolejne 2 lata). Wykonanie zdania z obecnej perspektywy to ostania, zdaniem samorządowców, szansa na budowę boiska z funduszy unijnych, gdyż kolejne rozdanie (2014-2020) będzie ukierunkowane na innowacje. Jeśli dofinansowanie nie zostanie przyznane, projekt boiska będzie realizowany etapami ze środków własnych.

Komisja opowiedziała się jednogłośnie za kontynuacją zdania i wykonaniem aktualizacji.

Drugi opiniowany przez Komisję projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Leśnej w Gostyni, w trybie bezprzetargowym. Radni jednogłośnie zaopiniowali projekt pozytywnie, gdyż już wcześniej wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości (po raz pierwszy sprawa była poruszona we wrześniu 2011 roku).

Ostatni opiniowany w tym dniu projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały nr XLVII/455/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Tematem projektu uchwały jest problem niewystarczających środków na oświatę wobec małej liczebności klas. W zawartej w załączniku do uchwały tabeli zaprezentowano kwoty, jakie co roku są przeznaczane na utrzymanie Zespołów Szkół z budżetu gminy (dodatkowo) do subwencji oświatowej z ministerstwa edukacji. Wobec stale rosnących wydatków na oświatę Urząd Gminy stanął przed dylematem ograniczenia tych wydatków lub poszukania dodatkowych źródeł dochodu (np. w postaci wyższego podatku od nieruchomości czy ograniczenia innych wydatków w dziedzinie oświaty). Zdaniem twórców projektu, atut w postaci przyjaznych klas pod względem liczebności jest ważny, ale aby ten stan utrzymać gmina musi dysponować na ten cel odpowiednimi środkami. W tym projekcie uchwały model finansowania zakłada, że mało liczne klasy nie będą łączone, ale „finansowanie zwiększonych wydatków z tego tytułu należy zapewnić poprzez odpowiednie zwiększenie dochodu z tytułu podatków oraz ograniczenie wydatków bieżących” – czytamy w projekcie uchwały. Przyjęcie lub odrzucenie uchwały na sesji ma być sygnałem, czy taki kierunek jest odpowiedni czy też nie.

Komisja gostyńska zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Na  pytanie przewodniczącego „Kto jest za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie niniejszego projektu uchwały?” sześciu radnych głosowało „przeciw”, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

Pozostałe uchwały na XIX sesję Rady Gminy Wyry podane do wiadomości:

Dwa pierwsze podane do wiadomości radnych projekty uchwał dotyczyły rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2011 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wyry za 2011 rok. Oba projekty będą stanowić główny punkt obrad komisji budżetowej. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok wraz z projektem uchwały można pobrać tutaj.

Kolejny projekt podany do wiadomości dotyczył likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku wydzielonych rachunków bankowych należących do „Stołówki w świetlicy Zespołu Szkół w Gostyni” i „Stołówki w świetlicy Zespołu Szkół w Wyrach”, które zostały niegdyś utworzone przy jednostkach oświatowych. Likwidacja następuje w związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych w Zespołach Szkół od 1 września 2012 roku, gdyż konieczne jest stworzenie jednolitego sposobu gromadzenia środków na dożywianie wszystkich uczniów. Wraz z wejściem uchwały w życie, od września gospodarka finansowa w zakresie stołówek szkolnych i udziałów przedszkolnych będzie prowadzona w ramach budżetu Gminy Wyry.

Następny projekt uchwały odnosił się do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022, która następuje w związku z zwiększeniem planu dotacji inwestycyjnej dla miasta Mikołowa o kwotę 44 tys. 804 zł na realizację projektu pn „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” oraz z uwagi na umowę z Województwem Śląskim na dofinansowanie przebudowy Zespołu Szkół w Wyrach.

Następny w kolejności projekt uchwały dotyczył nieodpłatnego nabycia nieruchomości przy ulicy Dworcowej w Wyrach. Jezdnia należąca dotąd do PKP zostanie przekazana Gminie Wyry nieodpłatnie. Wartość działek zajętych pod drogę została wyceniona na ok. 300 tys. zł.

Ostatni projekt podany do wiadomości w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w chwili przyjęcia wprowadzi nowy wzór formularza podatku (przykład w załączniku do uchwały).

Projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy Wyry:
1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2011 rok
2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry za 2011 rok
3. w sprawie przyjęcia zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2012 rok
4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Leśnej w Gostyni, w trybie bezprzetargowym
5. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/455/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
6. w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych
7. w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022
8. w sprawie nieodpłatne nabycie nieruchomości przy ulicy Dworcowej w Wyrach
9. w sprawie  zmiany uchwały nr XII/97/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Opiniowanie pism skierowanych do Komisji

Po wyczerpaniu puli projektów uchwał na XIX Sesje Rady Gminy, radni zgodnie z kolejnym punktem obrad, zajęli się opiniowaniem pism jakie zostały skierowane do Komisji w okresie pomiędzy posiedzeniami.

Pierwsze było związane z przekazaniem Komisji pełnej dokumentacji na temat ulicy Zaleśnej. Drugi dokument z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczył „przejęcie gruntu położonego w Wyrach, boczna ulicy Rybnickiej, obręb Gostyń” pod drogę.

Czerwcowe posiedzenie Komisji zakończyło się o godzinie 20:25.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl