Trasa rowerowa jednak po myśli mieszkańców. Wyniki konsultacji

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „INKOM” SP. J. przygotowało na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii opracowanie pt. „Metropolia Przyjazna Rowerom – Studium Systemu Tras Rowerowych dla Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii”, ustalające m.in. konkretne odcinki i wytyczne dla metropolitalnego systemu tras rowerowych. W ramach prac projektowych w czerwcu i lipcu odbywały się konsultacje, w których udział wzięli również mieszkańcy Gostyni. Część wniesionych przez gostynian uwag została uwzględniona w dokumencie końcowym.

Najważniejsza propozycja dotyczyła trasy nr 147. Mieszkańcy ul. Miarowej wnosili o poprowadzenie gostyńskiego odcinka przez ul. Turystyczną, wzdłuż lasu i kanału, zamiast jezdnią na Zgoń i kładką za kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Głównym argumentem było bezpieczeństwo – odcinek przebiega z dala od jezdni, ale nie bez znaczenia był też obecny stan infrastruktury i wartość ul. Turystycznej w funkcjonującym już systemie transportowym. Wnioski w sprawie tej zmiany były wnoszone przez osoby prywatne i przez stowarzyszenie, za pomocą listów i platformy Google Maps. Jak wynika z treści studium rowerowego, propozycje w tej sprawie zostały zaakceptowane i uzasadnione także przez projektantów.

Wyry. Trasa nr 147. Fundacja AS z Rudy Śląskiej zaproponowała wariant trasy prowadzący drogami gospodarczymi, zamiast prowadzenia trasy ścieżką i jezdnią ul. Miarowej w Gostyni. Autorzy studium akceptują ten wariant, jako wygodniejszy i bezpieczniejszy od dotychczasowego.

Propozycja została zaakceptowana, mimo że wcześniej katowickie biuro projektowe komunikowało wnioskodawcom z Gostyni, iż w ramach konsultacji większy nacisk stawiany jest raczej na propozycje dotyczące całych odcinków wybranych tras (obręb gminy, kilku gmin), niż na zmiany tylko lokalne (obręb miejscowości).

System obejmuje trasy międzygminne (dalekie), tak więc uwagi dotyczące wszelkich śladów lokalnych, wewnątrzgminnych nie będących znaczącą alternatywą dla proponowanych śladów, nie będą uwzględniane.

fot. Fragment projektowanej trasy rowerowej nr 147 po zmianach.

Ze strony mieszkańców wnoszona była ponadto propozycja takiego poprowadzenia tras w obrębie Gostyni, by w większej niż dotąd mierze uwzględniały nitkę ul. Rybnickiej. Projektanci do tego wniosku jednak nie odnieśli się pozytywnie, jak zapisano w końcowym dokumencie, głównie ze względów bezpieczeństwa. Wniosek był motywowany potrzebą dostosowania jezdni ul. Rybnickiej do ruchu rowerowego. W projekcie remontu tej drogi powiatowej nie przewiduje się ścieżek rowerowych, ale w zamian wpisany jest chodnik obustronny w wyznaczonych miejscach i pobocze o szerokości 1 metra na całej długości, co być może nieco poprawi ten stan.

Warianty prowadzące długimi odcinkami ul. Rybnicką zostały odrzucone, ponieważ są wariantami mniej bezpiecznymi i mniej wygodnymi od przyjętego do zamieszczenia w ostatecznej wersji studium.

System tras zawarty w Studium Systemu Tras Rowerowych po uwzględnionych zmianach mieszkańców Gostyni, wpisuje się w komunikowaną od dawna – ale nie podejmowaną dotąd przez władze gminy Wyry – potrzebę rewitalizacji ścieżek w rejonie doliny rzeki Gostynki, które już dziś stanowią ważne miejsce rekreacji dla mieszkańców miejscowości i jednostek ościennych. Mieszkańcom udało się skorzystać z okazji i wywalczyć korzystne zapisy w dokumentacji dla Metropolii, teraz jednak rodzi się pytanie, czy za zapisami studium rowerowego pójdą działania gminy w terenie – od prowadzenia regularnej przycinki poboczy trasy (a nie tylko „grzecznościowej”), po wykonanie remontu szlaku i kładki nad rzeką Gostynką.

Wartym odnotowania jest też fakt, że w porównaniu z innymi gminami, mieszkańcy Gostyni stosunkowo licznie wzięli udział w metropolitalnych konsultacjach, co świadczy o tym, że idea społeczeństwa informacyjnego w Gostyni się rozwija – coraz większa liczba mieszkańców jest żywo zainteresowana rozwojem miejscowości.

Z pełną treścią studium rowerowego można zapoznać się tutaj (PDF). Z mapą tras dla gminy Wyry można z kolei zapoznać się w tym miejscu (plik graficzny).

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl