W urzędzie gminy wyznaczono koordynatora ds. kontaktów z CPK

Zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł powołała w Urzędzie Gminy Wyry koordynatora do spraw współpracy w zakresie planowanej budowy kolei szybkich prędkości przecinającej teren gminy. Koordynator ma po stronie urzędu usprawnić procesy związane z tą inwestycją.

Osobą wyznaczoną do prowadzenia kontaktu ze spółką Centralny Port Komunikacyjny, inwestorem planującym budowę w granicach gminy Wyry linii kolejowej nr 170 Katowice-Ostrawa, została mgr inż. Justyna Strużyńska – kierowniczka Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Wyry.

Do zadań koordynatora należy współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z CPK oraz podmiotami realizującymi zadania w zakresie planowanej budowy linii kolejowej dużych prędkości, w tym współpraca z firmą Egis Poland, która na potrzeby tej linii realizuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, a także przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach wójtowi gminy.

Ponadto wójt zobowiązała pracowników urzędu do współpracy oraz bieżącego informowania koordynatora o wszelkich działaniach prowadzonych w związku z planowaną budową kolei szybkich prędkości przecinającej teren gminy.

Pełna treść zarządzenia wewnętrznego wójta gminy dostępna jest tutaj.


Stanowisko gminy co do planowanej inwestycji jest niezmienne – nie ma zgody władz na poprowadzenie linii w wariantach proponowanych przez projektantów.

W środę 2 lutego o godz. 17.00 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wyrach odbędzie się spotkanie projektantów i przedstawicieli CPK z mieszkańcami gminy. Celem organizatora spotkania firmy Egis Poland jest zaprezentowanie proponowanych wariantów i harmonogramu prac, ale też wysłuchanie opinii mieszkańców.


Kalendarium wydarzeń:

28 października 2020 roku – Wójt Gminy Wyry wzięła udział w spotkaniu górnośląskich samorządów z przedstawicielami rządowej spółki Centralny Port Komunikacyjny w sprawie wariantów nowej linii kolejowej nr 170 na trasie Katowice-Ostrawa. Inwestor przedstawił m.in. zupełnie nową propozycję, w ramach której uwzględniono poprowadzenie torów przez Wyry i Gostyń – tj. przez Zawodzie w Wyrach, ul. Łuczników i ul. Rybnicką w Gostyni. Wójt od razu wskazała, że gmina nie jest zainteresowana przedstawioną propozycją, ponieważ szlak kolejowy poprowadzony w takim wariancie podzieliłby gminę na pół.

30 października 2020 roku – Wójt poinformowała na sesji Rady Gminy Wyry, że spółka CPK sonduje możliwość poprowadzenia linii kolejowej Katowice-Ostrawa przez teren gminy Wyry. Przedstawiła ponadto relację ze spotkania z przedstawicielami spółki. Radni podtrzymali negatywne stanowisko wójta w tej sprawie (więcej…).

10 listopada 2020 roku – Odbyło się indywidualne spotkanie przedstawicieli CPK z władzami gminy Wyry. Wójt ponownie przedstawiła negatywne stanowisko samorządu dotyczące nakreślonego przez spółkę wariantu przez Gostyń i Wyry. W alternatywie wójt zaproponowała inwestorowi wykorzystanie pod budowę linii terenów leśnych.

26 listopada 2020 roku – Sprawa planowanej linii kolejowej była głównym tematem listopadowej sesji Rady Gminy Wyry. Do debaty w roli eksperta zaproszono byłego prezesa Kolei Śląskich, z którym wypracowano strategię gminy w zakresie inwestycji, w tym alternatywne warianty do zaproponowania inwestorowi w drodze dalszych konsultacji. Radni odrzucili warianty narzucone przez spółkę CPK, w tym przedstawiony podczas tej sesji wariant dodatkowy, obejmujący wyłącznie miejscowość Wyry oraz istniejącą linię kolejową nr 169, a zamiennie wskazali dwa inne warianty, które wyznaczono z dala od istniejącej zabudowy, w obrębie lasu między gminą Wyry a Tychami (więcej…).

10 grudnia 2020 roku – Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wyry w drodze uchwały radni oficjalnie sprzeciwili się nitkom proponowanym przez spółkę CPK. Wbrew zapowiedziom z wcześniejszego posiedzenia, w treści protestu nie ujęto opracowanych przez radnych wariantów alternatywnych przez lasy (więcej…).

31 grudnia 2020 roku – Spółka CPK ogłosiła przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla linii Katowice-Ostrawa w ramach działań przygotowawczych do właściwej fazy realizacji przedsięwzięcia. Zamówieniem objęto oprotestowane warianty w granicach powiatu mikołowskiego.

20 stycznia 2021 roku – Z inicjatywy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii doszło w formie zdalnej do spotkania przedstawicieli spółki CPK i PKP PLK z gminami Łaziska Górne, Mikołów, Rybnik, Tychy oraz Wyry, celem wypracowania satysfakcjonującego dla wszystkich stron rozwiązania w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej. Po długich rozmowach to się jednak nie udało, a inwestor zaproponował, by gminy spotkały się we własnym gronie i ustaliły dogodny wariant w oparciu o już istniejące propozycje.

4-9 lutego 2021 roku – Odbyły się wewnętrzne konsultacje przy udziale przedstawicieli m.in. gmin powiatu mikołowskiego i Tychów. W efekcie ustalono, że zaproponowana zostanie trasa przez lasy, okalająca gminę Wyry od wschodu i południa (mapa).

18 lutego 2021 roku – Doszło do spotkania z przedstawicielami spółki CPK w gronie samorządów powiatu mikołowskiego. Alternatywny przebieg przez lasy przedstawiła Wójt Gminy Wyry. Propozycja samorządowców nie spotkał się jednak z pozytywną opinią inwestora, a to, jak tłumaczono, ze względu na zbyt duże koszty po stronie środowiska naturalnego w razie realizacji inwestycji w oparciu o tereny wyłącznie leśne (więcej…).

15 marca 2021 roku – Do Ministerstwa Infrastruktury RP i spółki CPK wysłano wspólne stanowisko powiatu mikołowskiego oraz gmin powiatu dotyczące proponowanych tras linii kolejowej Katowice-Ostrawa. W piśmie wyrażono sprzeciw wobec przedstawionych dotychczas wariantów – „Żadna z przedstawionych tras (…) nie jest do zaakceptowania przez władze i mieszkańców gmin oraz Zarząd Powiatu Mikołowskiego” (treść listu).

23 marca 2021 roku – Do Starostwa Powiatowego w Mikołowie wpłynęło pismo nadesłane w odpowiedzi na stanowisko powiatu i gmin powiatu, w którym spółka CPK zapewniła o chęci dalszej współpracy celem wyłonienia takiego wariantu trasy, który „będzie budził najmniej kontrowersji w gminach powiatu mikołowskiego”. W liście przekazano też, że budowa nowej linii odciąży już istniejący szlak kolejowy przez Mikołów (treść listu).

20 maja 2021 roku – W kolejnym piśmie wysłanym przez władze powiatu mikołowskiego do CPK wskazano, że z punktu widzenia gmin i powiatu wyczerpano możliwości wypracowania akceptowalnego wariantu trasy i zawnioskowano o wyznaczenie trasy przebiegu linii, która nie przebiega przez teren powiatu (treść listu).

15 czerwca 2021 roku – Spółka CPK ogłosiła wyniki przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Wykonawca ma 10-15 miesięcy na zrealizowanie dokumentu, który wskaże konkretne warianty do ewentualnej realizacji.

20 lipca 2021 roku – Spółka CPK podpisała umowę na opracowanie STEŚ z wyłonionym wykonawcą, spółką Egis Poland w konsorcjum z Egis Rail oraz JAFGEOTECHNIKA.

23 grudnia 2021 roku – Urząd Gminy Wyry opublikował przekazane przez wykonawcę STEŚ szczegółowe mapy dotyczące wariantów przebiegających przez gminę. Wcześniej wykonawca prowadził kolejne wewnętrzne konsultacje z zainteresowanymi gminami.

13 stycznia 2022 roku – Na stronie CPK udostępniono ankietę konsultacyjną, w ramach której mieszkańcy mogą wypowiedzieć się co do zaproponowanych wariantów. Zaproszono ponadto mieszkańców gminy Wyry do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

17 stycznia 2022 roku – Wójt Gminy Wyry powołała koordynatora ds. współpracy w zakresie planowanej budowy kolei szybkich prędkości przecinającej teren gminy.

Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl